Welcome to Tase Group

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

Kushineta sferike rrëshqitëse

Kushineta sferike rrëshqitëse

Kushinetat sferike rreshqitese jane projektuar per te mbajtur levizje koaksiale midis bushtit dhe folese ode per levizje te pjerrta oshilante per shpejtesi rreshqitese relativisht te ulta.Kushinetatsferike rreshqitese  mund te jene radiale me kontakt kendor  ose mbeshtetese me kontakt celik ne celik qe kanenevoje per lubrifikim ose qe nuk kane nevoje per mirembajtje.

Nje kategori tjeter e kushinetave sferike rreshqitese jane dhe kokat sferike
Kokat sferike jane te perbera nga nje koke bjelle dhe nje kushinete standarte sferikerreshqitese radiale ose nje koke bjelle me nje unaze te brendshme kushinete sferike reshqitese dhe nje bokull rreshqitese vendosur ne te thate.Kokat sferike jane te prodhuara me fileto te brendshme ose me fileto te jashtme, si me fileto standarte dhe me fileto special.
Kokat sferike kane kosto te ulet, ofrojne siguri ne pune dhe kane jete te gjate.

There are no products matching the selection.